๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…
 
  RTE  เคช्เคฐเคตेเคถ เคช्เคฐเค•्เคฐिเคฏा เคธเคจ  เฅจเฅฆเฅงเฅฎ-เฅงเฅฏ 
เคœिเคฒ्เคนा เคชเคฐिเคทเคฆ เค”เคฐंเค—ाเคฌाเคฆ
๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…๐Ÿ”…

➤RTE  เฅจเฅซ เคŸเค•्เค•े เคช्เคฐเคตेเคถ เคช्เคฐเค•्เคฐिเคฏा website Click Here 

➤RTE  เฅจเฅซ เคŸเค•्เค•े เคช्เคฐเคตेเคถ เคถाเคณा/BEO เคฒॉเค—िเคจ เคธुเคšเคจा Click Here

➤RTE  เฅจเฅซ เคŸเค•्เค•े Required Documents Click Here

➤RTE  เฅจเฅซ เคŸเค•्เค•े Registration  Status Click Here

RTE  เฅจเฅซ เคŸเค•्เค•े Registration เคจ เค•ेเคฒेเคฒ्เคฏा เคถाเคณांเคšी เคคाเคฒुเค•ा เคจिเคนाเคฏ เคฏाเคฆी   Click Here